VTE Lesná Vracovice

 

   
Oznámení záměru
Vyjádření Krajského úřadu

Zjistili jsme,

že...

 

...nesmyslný projekt v  nejtěsnějším sousedství NP Podyjí "popularizovaný" na našich stránkách zaujal občanské sdružení ZÁCHRANA KRAJINY natolik,že se chce stát účastníkem řízení.Státní úředníci ve Vracovicích,sousední obce Lesná, se tomu zřejmě vší silou brání a odmítají poskytnout informace povinné ze zákona.Všechny detaily a své další četné aktivity v oblasti ochrany krajiny zveřejňuje OS ZK  pravidelně na svých stránkách www.zachranakrajiny.cz

Naše sdružení děkuje za podporu a drží OS ZK samozřejmě palce!

 

Převzaté info k situaci ze stránek OS Záchrana krajiny:

Záchrana krajinného rázu Podyjí

September 3, 2008 v 6:08 pm

 

Drancování krajiny pokračuje. Jako lavina se zemí šíří výstavba větrných elektráren, které destruují krajinný ráz, působí hlukové znečištění, zabíjejí ptactvo a v zimě ohrožují odletujícím ledem životy lidí i zvířat. Stát platí dotace v absurdní výši, výroba elektřiny zde není tedy ani trochu úsporná a ekologická. Stavbu větrných elektráren lze podpořit pouze tam, kde toho již není moc zničit a kde nejsou živí tvorové. Krajina okolo přírodních parků si ale zaslouží záchranu, a to je případ krásného Podyjí na Jižní Moravě.
Několik investorů, mj. firma ELDACO a.s. tam hodlá postavit gigantické větrné elektrárny přímo na hranici Národního parku Podyjí a v okolí. Když nezachráníme krajinu zde, budou postupovat dál.
Firma ELDACO a.s., která se pyšní podílem 15% na českém “větrném trhu”, na svém webu tvrdí: “Snažíme se, aby žádný projekt nebyl v kolizi s chráněnou oblastí, ať je to Národní park, CHKO, přírodní park nebo NATURA 2000. Myslíme na obyvatele obcí, kde vznikají projekty.”
Záměry jsou zatím ve fázi EIA, popř. zpracování dokumentace EIA. Registrujeme podivné propojení investorů a zástupců municipalit. Např. u obce Vracovice se mají stavět větrné obludy na pozemcích starostky Evy Rozsypalové, která je “náhodou” koupila těsně před zahájením záměru. Vedení obce odpírá přístup k informacím a porušuje zák.č. 106/1999 Sb. Utajované jsou smlouvy mezi investorem ELDACO a.s. a obcí vedenou starostkou.
OS ZK požádala o informace poprvé již 23.6. 2008, o měsíc později podalo stížnost podle § 16a zák.č. 106/1999 Sb. proti ignoraci žádosti vedením obce.
Obecní úřad se obestřel bariérou mlčení. Proto jsme dne 29.9. 2008 podali podnět k odstranění nečinnosti Obecního úřadu a stížnost proti jeho postupu (tedy spíše nepostupu) ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Krajský úřad nám vyhověl svými dvěma rozhodnutími ze dne 10.11. 2008, podle kterých je Obecní úřad povinen informace poskytnout.
Krajský úřad také požádal Obec Vracovice, aby se vyjádřila k ožehavé otázce podjatosti a střetu zájmů starostky Evy Rozsypalové. Ve stanovisku obce ze dne 18.10. 2008, který za obec podepsala právě Eva Rozsypalová se píše mj. (pro zachování autenticity citace včetně gramatických chyb): “Obec Vracovice má 200 obyvatel, 64 popisných čísel. Pokud se podíváme po složení obyvatel, zjistíme, že v této obci jsou dvě rozvětvené rodiny, které jsou blíže či vzdáleně spřízněni a mají zastoupení v zastupitelstvu obce. Prodá-li nějaký občan svůj pozemek firmě ELDACO, může kdokoliv opět napadnout zastupitelstvo s podjatosti.”
Jak se zdá, v obci panují opravdu zvláštní poměry, se kterými však řada obyvatel nesouhlasí.

Obec Vracovice vydala poprvé písemný dokument, když 19.11. 2008 zamítla OS ZK žádost o kopie smluv mezi obcí a investorem s odůvodněním, že jde o obchodní tajemství. Jako důkaz toho předložila dopis o jedné větě, kde zástupce ELDACO s.r.o. píše, že informace ve smlouvách “považuje za obchodní tajemství”. Takové zdůvodnění neobstojí a OS ZK podává odvolání.

 

KÚ JM Kraje vyhověl odvolání OS ZK

 25.11.2008:Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhověl odvolání a stížnosti OS ZK proti fikci zamítavého rozhodnutí k žádosti o informace na Obecní úřad Vracovice. OS ZK požaduje informace o záměru výstavby větrných elektráren v obci a upozorňuje na propojení investora a municipality. Pokud nechce Obecní úřad dále porušovat zákon, musí OS ZK vyhovět a požadované informace podle zák.č. 123/1998 Sb. a 106/1999 Sb. poskytnout.

 

 Starostka najala na OS ZK advokátní kancelář

 Starostka obce Vracovice Eva Rozsypalová, která čelí podezření ze střetu zájmů při plánované výstavbě větrných elektráren firmy ELDACO a.s. v moravském Podyjí, si najala na naše sdružení advokátní kancelář. Ta v dopise adresovaném předsedovi statutárního orgánu OS ZK vyzývá k omluvě za „nepodložená, nedoložená a neobhajitelná“ tvrzení. Dále je uváděno, že si je Eva Rozsypalová vědoma možnosti právního řešení občanskoprávní cestou nebo podáním trestního oznámení. K najmutí advokátů přistoupila starostka poté, co OS ZK úspěšně přinutilo starostku respektovat zákon a vydat utajovanou smlouvu s investorem ELDACO a.s.
Na zasedání Výboru OS ZK, kterého se účastnili i naši další členové a příznivci, bylo rozhodnuto zaujmout následující veřejné stanovisko:
OS ZK se ohrazuje proti pokusu o nátlak, který se pokouší vytvořit starostka obce Vracovice přes najaté právníky. Doufáme, že jsou advokáti placeni ze soukromých prostředků paní starostky, a nikoli z obecních veřejných peněz.
K věci dále uvádíme:
1. Trváme na tom, že starostka opakovaně vědomě porušila zákon, a to jako představitelka obce Vracovice, když nejprve ignorovala a pak odmítla žádost OS ZK o iformace. Zákon byl respektován až po zásahu Krajského úřadu.
2. Trváme na tom, že se jedná o střet zájmů, kdy firma ELDACO a.s. hodlá stavět na pozemcích starostky obce Vracovice, která má v řízení zastupovat veřejný zájem občanů obce.
3. Případem se budeme zabývat s o to větší důsledností, budeme hájit životní prostředí a brojit proti jakémukoli porušování zákona.
Výbor OS ZK, 10.4. 2009